NoTEAMPWDLGSGA+/-PTS
1 النهضة برالياسالنهضة برالياس 5 5 0 0 7 1 6 15
2 الاجتماعي الرياضيالاجتماعي الرياضي 5 3 1 1 7 2 5 11

Off Canvas Sidebar

Off Canvas Sidebar Off Canvas Sidebar